Zeggenschap én medezeggenschap 
over ISW blijvend borgen in Westland

Doel van dit initiatief

Het doel van de Vereniging Voortgezet Onderwijs Westland is zeggenschap en medezeggenschap van ISW blijvend te borgen in Westland.

Met een eigenstandige positie en zeggenschap over bestuur en beleid kan ISW de samenhang én de samenwerking in de regio optimaal invullen. Deze positie maakt ISW onafhankelijk in beleid en bestuur, zodat het zich kan richten op kwaliteit van onderwijs en het aansluiten bij de behoeften in Westland.

Waarom dit initiatief

In de huidige situatie wordt het beleid van ISW bepaald door het College van Bestuur van Stichting Lucas Onderwijs in Den Haag. Onder de scholenkoepel Stichting Lucas Onderwijs vallen 47 basisscholen en 24 middelbare scholen. Inmiddels werken bij Lucas Onderwijs circa 4.000 medewerkers en krijgen circa 34.000 leerlingen les.

Binnen deze zeer grote scholenkoepel Lucas Onderwijs wordt afstand ervaren door ouders en belanghebbenden om directe invloed op het beleid te kunnen uitoefenen. Belangrijk aandachtspunt is de aansluiting onderwijs-bedrijfsleven in het leer- en onderwijsplan (het zogenaamde ‘curriculum’) vanwege de gewenste breedte en daarmee de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in Westland. Voortgezet onderwijs dat aansluiting heeft bij behoeften en cultuur van de Westlandse regio is van groot belang voor het behoud van de unieke functie van Westland.

Verder is de Vereniging Voortgezet Onderwijs Westland van mening dat de toegevoegde waarde van de diensten die ISW van Lucas Onderwijs (inclusief het stichtingsbureau) afneemt, niet in verhouding staat tot de in rekening gebrachte kosten. Een eigen berekening laat zien dat hierop circa een half miljoen euro (7 docenten) op jaarbasis kan worden bespaard.

Een groep betrokkenen, waaronder voormalig leden van de raad van advies van ISW (het ‘Curatorium’), wensen meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de koers die Lucas Onderwijs met ISW aangeeft te varen. Er is behoefte om zeggenschap over ISW dichtbij in Westland te borgen en niet of afstand vanuit Den Haag.

Om het initiatief ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, is een rechtspersoon nodig. Er is bewust gekozen voor het oprichten van een vereniging onder de naam Vereniging Voortgezet Onderwijs Westland, zodat iedereen die staat achter dit doel zich met elkaar kan verenigen. Met deze vereniging bundelen we het brede maatschappelijke draagvlak van íedereen die bij ISW betrokken is en staan we met elkaar voor het blijvend borgen van zeggenschap over ISW in Westland.

Share This