Zeggenschap én medezeggenschap 
over ISW blijvend borgen in Westland

Nieuws

De vereniging is opgericht

9 november 2016

De Vereniging is opgericht op 9 november 2016. Het bestuur draagt zorg voor alle activiteiten van de Vereniging, daarin ondersteund door enkele vrijwilligers en andere betrokkenen. Met zeggenschap over bestuur en beleid kan ISW de samenhang én de samenwerking in de regio optimaal invullen. Deze positie maakt ISW onafhankelijk in beleid en bestuur, zodat het zich kan richten op kwaliteit van onderwijs en het aansluiten bij de behoeften in Westland.

Waarom dit initiatief

In de huidige situatie wordt het beleid van ISW bepaald door het College van Bestuur van Stichting Lucas Onderwijs in Den Haag. Onder de scholenkoepel Stichting Lucas Onderwijs vallen 47 basisscholen en 24 middelbare scholen. Inmiddels werken bij Lucas Onderwijs circa 4.000 medewerkers en krijgen circa 34.000 leerlingen les.

Binnen deze zeer grote scholenkoepel Lucas Onderwijs wordt afstand ervaren door ouders en belanghebbenden om directe invloed op het beleid te kunnen uitoefenen. Belangrijk aandachtspunt is de aansluiting onderwijs-bedrijfsleven in het curriculum vanwege de gewenste breedte en daarmee de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in Westland. Voortgezet onderwijs dat aansluiting heeft bij behoeften en cultuur van de Westlandse regio is van groot belang voor het behoud van de unieke functie van Westland.

Verder is de Vereniging Voortgezet Onderwijs Westland van mening dat de toegevoegde waarde van de diensten die ISW van Lucas Onderwijs (inclusief het stichtingsbureau) afneemt, niet in verhouding staat tot de in rekening gebrachte kosten. Een eigen berekening laat zien dat hierop circa een half miljoen euro (7 docenten) op jaarbasis kan worden bespaard.

Kringen rond ISW wensen meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de koers die Lucas Onderwijs met ISW aangeeft te varen; er is behoefte om zeggenschap over ISW blijvend in Westland te borgen en zich verantwoordelijk te weten voor het Voortgezet Onderwijs.

Share This